Điều khoản sử dụng - BENEFlex

Language
HOTLINE
  (08) 3520 3450
menu


Điều khoản sử dụng BENEFlex (Thành viên cá nhân)

Điều 1: Mục đích

BENEFlex (sau đây gọi là "Hội") do ICONIC CO., LTD (sau đây gọi là "Công ty") quản lý có mục đích phát triển các công ty và các tổ chức thành viên cũng như hiện thực hóa một cuộc sống tốt đẹp hơn của các thành viên thông qua các dịch vụ phúc lợi.

Điều 2. Thành viên

1. Các doanh nghiệp, tổ chức đồng thuận mục đích của Hội và có giao kết hợp đồng ủy thác công việc, đồng thời được sự chấp thuận của Công ty sẽ được gọi là thành viên pháp nhân, nhân viên hoặc thành viên của những doanh nghiệp, tổ chức này được gọi là thành viên cá nhân.

2. Ngoại trừ trường hợp được quy định tại điều 9, việc có được và mất tư cách thành viên của thành viên cá nhân sẽ được thực hiện thông qua việc thành viên pháp nhân thông báo cho Công ty trước ngày hết hạn hàng tháng do Công ty quy định. Thành viên cá nhân có thể sử dụng Dịch vụ của Hội từ ngày 1 của tháng kế tiếp tháng mà thành viên pháp nhân thông báo việc thành viên cá nhân có được tư cách thành viên (Tuy nhiên, về việc thông báo được thực hiện sau ngày hạn chót hàng tháng do Công ty quy định, sẽ thực hiện vào ngày 1 của tháng sau tháng kế tiếp) cho đến ngày cuối tháng mà thành viên pháp nhân thông báo việc thành viên cá nhân mất tư cách thành viên.

Điều 3: Chủng loại và nội dung của Dịch Vụ Thành Viên

Thành viên cá nhân có thể được cung cấp các dịch vụ được chỉ định theo hợp đồng ký kết giữa thành viên pháp nhân với Công ty liên quan đến gia nhập vào Hội. Nội dung , giá cả sử dụng, cách sử dụng của từng dịch vụ vv của Hội được quy định trên trang web này.

Điều 4: Phạm vi của đối tượng dịch vụ thành viên

1. Người có thể nhận được các dịch vụ của Hội về nguyên tắc là bản thân Thành viên cá nhân, vợ hoặc chồng và con cái, cha mẹ (kể cả cha mẹ vợ/chồng) của họ (sau đây, gọi chung là "vợ/chồng vv"). Thành viên cá nhân có thể cho phép vợ/chồng vv sử dụng các dịch vụ của Hội với trách nhiệm của riêng mình, và phài yêu cầu vợ/chồng vv tuân thủ theo các nội dung của điều khoản sử dụng này.

2. Căn cứ vào các khoản trên, trong trường hợp cho phép vợ/chồng vv sử dụng các dịch vụ của Hội, việc sử dụng các dịch vụ của Hiệp hội của vợ, chồng, vv, được xem như việc sử dụng các dịch vụ của Hội bởi chính bản thân thành viên cá nhân.

3. Thành viên cá nhân không được phép cho một bên thứ ba khác với thành viên cá nhân và vợ, chồng, vv sử dụng các dịch vụ của Hội.

Điều 5: Phát hành thẻ thành viên

Công ty về nguyên tắc sẽ phát hành thẻ thành viên cho các thành viên cá nhân, thành viên cá nhân khi được cấp thẻ hội viên sẽ có được tư cách thành viên cá nhân.

Điều 6: Cấp lại thẻ thành viên

Khi thành viên cá nhân yêu cầu cấp lại thẻ thành viên do mất thẻ vv, thành viên cá nhân phải thực hiện việc thông báo cho Công ty thông qua thành viên pháp nhân. Chi phí cấp lại sẽ do thành viên pháp nhân chịu.

Điều 7: Mã số Thành viên cá nhân và mật khẩu

1. Thành viên cá nhân không được chuyển nhượng hoặc cho mượn thẻ thành viên và mã số thành viên cá nhân và mật khẩu cho một bên thứ ba, mã số thành viên cá nhân và mật khẩu phải được quản lý chặt chẽ như một bí mật sao cho không bị tiết lộ, rò rỉ. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho trường hợp Thành viên cá nhân cho vợ/chồng mượn thẻ thành viên để sử dụng các dịch vụ của Hội dựa trên quy định của Điều 4.

2. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những bất lợi và thiệt hại gây ra do việc sử dụng các dịch vụ của Hội bởi một bên thứ ba có sử dụng mã số thành viên cá nhân hoặc mật khẩu trong trường hợp Công ty không cố ý hoặc không có bất cẩn.

Điều 8: Các yêu cầu tuân thủ

Thành viên cá nhân phải tuân thủ các vấn đề sau đây.

 • (1) Không được sử dụng các dịch vụ của Hội cho mục đích thương mại;
 • (2) Với các dịch vụ của Hội cung cấp quy định phải nộp lệ phí, phải nộp lệ phí theo quy định;
 • (3) Phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các cơ sở của Hội khi sử dụng các dịch vụ của Hội;
 • (4) Khi có thay đổi các mục đăng ký, phải thực hiện thông báo nhanh chóng thông qua thành viên pháp nhân mà mình trực thuộc.
 • (5) Thành viên cá nhân, khi sử dụng các dịch vụ của Hội, nếu gây thiệt hại đối với các cơ sở v.v. của Hội do cố ý hoặc do sơ suất sẽ phải bồi thường cho những thiệt hại như vậy.

Điều 9: Mất tư cách thành viên

1. Thành viên cá nhân, trong trường hợp mất tư cách thành viên do thành viên pháp nhân rút ra khỏi Hội hoặc hủy bỏ tư cách thành viên hoặc lý do khác, sẽ mất tư cách thành viên vào ngày thành viên pháp nhân mất tư cách thành viên.

2. Công ty có thể hủy bỏ tư cách thành viên của các thành viên cá nhân trong trường hợp bất kỳ sau đây.

Trong trường hợp này, các Thành viên cá nhân sẽ mất cách thành viên của họ trong ngày Công ty đã được thông báo về việc hủy bỏ các thành viên của Thành viên cá nhân.

 • (1)Trường hợp Thành viên cá nhân vi phạm các vấn đề được quy định trong Bản điều khoản sử dụng này hoặc các điều khoản và điều kiện, các giao ước v.v. khác;
 • (2) Trường hợp Công ty nhận định rằng Thành viên cá nhân có liên hệ với các lực lượng chống đối xã hội;
 • (3) Trường hợp Công ty nhận định rằng việc Thành viên cá nhân sử dụng dịch vụ không phù hợp dẫn đến cản trở các hoạt động bình thường của Hội hoặc làm tổn hại đến uy tín của Hội.

3. Nếu thành viên cá nhân bị mất cách thành viên do quy định của các khoản trên, ngoại trừ trường hợp thành viên pháp nhân và công ty có thỏa thuận riêng, thành viên cá nhân, sau ngày mất tư cách thành viên, không thể nhận bất kỳ dịch vụ nào của Hội (bao gồm dịch vụ mà đề nghị trước ngày mất tư cách thành viên).

4. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra cho thành viên cá nhân do việc thành viên cá nhân mất tư cách thành viên dẫn đến không thể sử dụng các dịch vụ của Hội.

Điều 10:Sửa đổi Điều khoản và dịch vụ

Công ty có thể thực hiện sửa đổi như thay đổi Điều khoản sử dụng hoặc thay đổi hay chấm dứt nội dung dịch vụ bằng cách thay đổi điều kiện hợp tác với các đối tác hoặc chấm dứt hợp tác v.v. để đạt được sự quản lý lành mạnh của Hội. Nếu trường hợp sửa đổi, công bố việc sửa đổi trên trang web này.

Điều 11: Về xử lý thông tin cá nhân

1. Công ty quản lý thông tin để xác định nhận dạng người dùng được gửi từ thành viên pháp nhân hay thành viên cá nhân khi đăng ký thành viên (sau đây gọi là "thông tin cá nhân") chặt chẽ dưới hình thức bí mật, không cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước của các thành viên pháp nhân và các thành viên cá nhân. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau đây, nếu không có sự chấp thuận trước của thành viên pháp nhân và thành viên cá nhân, Công ty không thể cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

 • (1) Trường hợp theo yêu cầu của pháp luật;
 • (2) Trường hợp cần thiết để bảo vệ nhân mạng, sức khỏe hoặc tài sản, mà có khó khăn để xin được sự đồng ý của thành viên pháp nhân và thành viên cá nhân;
 • (3) Trường hợp các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức công cộng địa phương hoặc người nhận được sự ủy thác của những tổ chức này cần phải hợp tác để thực hiện công việc theo quy định của pháp luật,và việc xin sự đồng ý của thành viên pháp nhân và thành viên cá nhân có nguy cơ cản trở ngại việc thực hiện công việc đó;
 • (4) Trường hợp đặc biệt cần thiết cho việc cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em trong khi đó lại rất khó để có được sự đồng ý của thành viên pháp nhân và cá nhân thành viên;
 • (5) Trường hợp cung cấp thông tin cá nhân theo cách mà không vi phạm việc bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Công ty sẽ sử dụng các thông tin cá nhân chỉ vào các mục đích sau đây.

 • (1) Để Công ty cung cấp dịch vụ cho các thành viên pháp nhân và thành viên cá nhân;
 • (2) Gửi thẻ thành viên của Hội cho các thành viên cá nhân và hướng dẫn dịch vụ;
 • (3) Quản lý thông tin thành viên;
 • (4) Công việc khác cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của Hội.

3. Mặc dù có các quy định của khoản 1, trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích trên, Công ty có thể có trường hợp giao cho bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân.

4. Mặc dù có các quy định của khoản 1, Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân liên quan đến thành viên cá nhân với các thành viên pháp nhân vốn là bên ủy thác dịch vụ phúc lợi xã hội.

5. Trường hợp thành viên cá nhân mất tư cách thành viên do thành viên pháp nhân rút ra khỏi Hội, hoặc do thành viên cá nhân nghỉ việc, các thông tin cá nhân của thành viên, về nguyên tắc sẽ do Công ty xóa hoặc hủy theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với các thành viên pháp nhân doanh nghiệp phù hợp với nội dung của các dịch vụ cung cấp.

Điều 12: Miễn trừ trách nhiệm

1. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong các trường hợp sau đây. Tuy nhiên, Công ty, trong trường hợp (2) sẽ nỗ lực để giải quyết tranh chấp giữa các thành viên cá nhân và các doanh nghiệp đối tác trong phạm vi có thể.

 • (1) Trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do bất khả kháng;
 • (2) Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các thành viên cá nhân và các doanh nghiệp đối tác về việc sử dụng các dịch vụ.

2. Trong trường hợp thành viên cá nhân hoặc người dùng khác bị thiệt hại hoặc tổn hại do kết quả của việc sử dụng dịch vụ hoặc các thông tin cung cấp bởi cơ sở của Công ty, trừ khi thiệt hại hoặc thương tích đó là do Công ty cố ý hoặc cẩu thả, không thể có bất kỳ yêu cầu bồi thường đối với Công ty.

Điều 13: Tòa án có thẩm quyền

Luật điều chỉnh liên quan đến điều khoản sử dụng này là pháp luật Việt Nam. Khi xảy ra mâu thuẫn giữa Thành viên cá nhân và công ty, cả hai bên cần phải giải quyết trên tinh thần thiện chí. Nếu có bất đồng hoặc khác biệt về ý kiến, phải yêu cầu trọng tài tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam, và tuân theo quyết định cuối cùng của tòa án.